Leki, których należy unikać stosując Ayahuasca

Czy stosowanie leków aptecznych razem z Ayahuasca naprawdę stwarza zagrożenie?

TAK. W przeciwieństwie do interakcji ze spożywanym jedzeniem, które z reguły nie powodują poważnych skutków, interakcje z lekami aptecznymi i medykamentami (wliczając w to środki dostępne bez recepty i niektóre produkty zielarskie), mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla życia… Jednoczesne przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) z innymi antagonistami serotoniny lub ich prekursorami, wywołuje ryzyko wystąpienia objawów zespołu serotoninowego, co wiąże się ze stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

Leki apteczne i substancje, których nie powinno się stosować razem z Ayahuasca, gdyż stanowi to zagrożenie:

  • inne środki z grupy IMAO

  • leki z grupy SSRI (wszystkie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)

  • leki antyhipertensyjne (leki obniżające ciśnienie krwi)

  • środki zmniejszające łaknienie (tabletki wspomagające odchudzanie)

  • leki stosowane w leczeniu astmy, zapalenia oskrzeli oraz przy innych problemach z oddychaniem; leki przeciwhistaminowe, przeciw przeziębieniu, stosowane w leczeniu zatok, kataru siennego, czy alergii (Actifed DM, Benadryl, Benylin, Chlor-Trimeton, Compoz, Bromarest-DM lub -DX, Dimetane-DX syrop na kaszel, Dristan Cold & Flu, Phenergan i Dextromethorphan, Robitussin-DM, Vicks Formula 44-D, niektóre preparaty oparte na tylenolu, stosowane w leczeniu przeziębienia, kaszlu i grypy i wiele innych— wszystkie leki zawierające dekstrometorfan / DXM lub z DM, DX czy Tuss w nazwie.)

  • leki spowalniające pracę OUN (ośrodkowego układu nerwowego) leki na depresję (xanax, ativan, itp.)

  • leki rozszerzające naczynia krwionośne

  • leki przeciwpsychotyczne

  • barbiturany

  • alkohol

Nielegalne lub rekreacyjne narkotyki są NIEZWYKLE niebezpieczne przy jednoczesnym stosowaniu preparatów z grupy IMAO:

– kokaina
– amfetaminy (meth-, dex-, amphetamine), ephedrine, MDMA (Ecstasy), MDA, MDEA, PMA
– opiaty (heroin, morphine, codeine, and especially opium)
– dextromethorphan (DXM) 
– gałka muszkatałowa

Nielegalne lub rekreacyjne narkotyki które mogą być niebezpieczne przy jednoczesnym stosowaniu preparatów z grupy IMAO:

– mescaline (any phenethylamine)
– barbiturany
– alkohol
– kratom
– kava
– 5-MEO-DMT

Leki które nie powinny być stosowane w połączeniu z  IMAO (niektóre grożą średnim inne poważnym ryzykiem ):

– Actifed
– Adderall
– Alaproclate
– Albuterol (Proventil, Ventolin)
– Amantadine hydrochloride (Symmetrel)
– Amiflamine
– Amineptine
– Amitriptaline
– Amoxapine (Asendin)
– Atomoxedine
– Bazinaprine
– Befloxetone’
– Befol
– Benadryl
– Benmoxinb (Nerusil, Neuralex)
– Benylin
– Benzedrine
– Benzphetamine (Didrex)
– Bicifadine
– Brasofensine
– Brofaromine (Consonar)
– Buprenorphine
– Bupropion (Wellbutrin)
– Buspirone (BuSpar)
– Butriptyline
– Carbamazepine (Tegretol, Epitol)
– Chlorpheniramine
– Chlor-Trimeton
– Cimoxetone
– Citalopram (Celexa)
– Clomipramine (Anafranil)
– Clorgyline
– Codeine
– Cyclobenzaprine (Flexeril)
– Cyclizine (Marezine)
– D-deprenyl
– Dapoxotine
– Desipramine (Pertofrane, Norpramin)
– Desvenlafaxine
– Dextroamphetamine (Dexedrine)
– Dextromethorphan (DXM)
– Dibenzepin
– Dienolide kavapyrone desmethoxyyangonin
– Diethylpropion
– Disopyramide (Norpace)
– Disulfiram (Antabuse)
– Dobutamine
– Dopamine (Intropin)
– Dosulepin
– Doxepin (Sinequan)
– Duloxetine (Cymbalta)
– Emsam
– Entacapone
– Ephedrine
– Epinephrine (Adrenalin)
– Escitalopram (Lexapro)
– Esuprone
– Etorphine
– Femoxitine
– Fenfluramine (Pondimin)
– Flavoxate Hydrochloride (Urispas)
– Fluoxetine (Prozac)
– Fluvoxamine
– Furazolidone (Furoxone)
– Guanethedine
– Guanadrel (Hylorel)
– Guanethidine (Ismelin)
– Hydralazine (Apresoline)
– Hydrazine
– 5-Hydroxytryptophan
– Imipramine (Tofranil)
– Iprindole
– Iproniazid (Marsilid, Iprozid, Ipronid, Rivivol, Propilniazida)
– Iproclozide (Sursum)
– Isocarboxazid (Marplan)
– Isoniazid (Laniazid, Nydrazid)
– Isoniazid rifampin (Rifamate, Rimactane)
– Isoproterenol (Isuprel)
– L-dopa (Sinemet)
– Ladostigil
– Lazabemide (Pakio, Tempium)
– Levodopa (Dopar, Larodopa)
– Linezolid (Zyvox, Zyvoxid)
– Lithium (Eskalith)
– Lofepramine
– Loratadine (Claritin)
– Maprotiline (Ludiomil)
– Mebanazine (Actomol)
– Medifoxamine
– Melitracen
– Meperidine (Demerol)
– Metaproterenol (Alupent, Metaprel)
– Metaraminol (Aramine)
– Metfendrazine (Inkazan)
– Methamphetamine (Desoxyn)
– Methyldopa (Aidomet)
– Methylphenidate (Ritalin)
– Metralindole
– Mianserin
– Milacimide
– Milnacipran
– Minaprine (Cantor)
– Mirtazapine (Remeron)
– Mofegeline
– Moclobemide (Aurorix, Manerix)
– Monomethylhydrazine
– Montelukast (Singulair)
– Nalbufrine
– Naloxone
– Naltrexone
– Nefazodone
– Nialamide (Niamid)
– Nisoxetine
– Nomifensine
– Norepinephrine (Levophed)
– Nortriptyline (Aventyl)
– Octamoxin (Ximaol, Nimaol)
– Oxybutynin chloride (Ditropan)
– Oxycodone
– Oxymetazoline (Afrin)
– Oxymorphone
– Orphenadrine (Norflex)
– Pargyline (Eutonyl)
– Parnate
– Paroxetine (Paxil)
– Pemoline (Cylert)
– Percocet
– Pethedine (Demerol)
– Phendimetrazine (Plegiline)
– Phenelzine (Nardil)
– Phenergen
– Phenelzine (Nardil, Nardelzine)
– Pheniprazine (Catron)
– Phenmetrazine
– Phenoxypropazine (Drazine)
– Phentermine
– Phenylephrine (Dimetane, Dristan decongestant, Neo-Synephrine)
– Phenylhydrazine
– Phenylpropanolamine (found in many cold medicines)
– Phenelzine (Nardil)
– Pirlindole (Pirazidol)
– Procarbazine (Matulane)
– Procainamide (Pronestyl)
– Protriptyline (Vivactil)
– Pseudoephedrine
– Oxymetazoline (Afrin)
– Quinidine (Quinidex)
– Rasagiline (Azilect)
– Reboxetine
– Reserpine (Serpasil)
– Risperidone
– Salbutemol
– Salmeterol
– Selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar)
– Sercloramine
– Sertraline (Zoloft)
– Sibutramine
– Sumatriptan (Imitrex)
– Terfenadine (Seldane-D)
– Tegretol
– Temaril
– Tesofensine
– Tetrindole
– Theophylline (Theo-Dur)
– Thesbutiaint
– Thioridazine (Mellaril)
– Tianeptine
– Tolcapone
– Toloxatone (Humoryl)
– Tramidol
– Tranylcypromine (Parnate)
– Trazodone
– Tricyclic antidepressants (Amitriptyline, Elavil)
– Trimipramine (Surmontil)
– Triptans
– Tyrima
– Vanoxerine
– Venlafaxine (Effexor)
– Viloxezine
– Yohimbine
– Zimelidine
– Ziprasidone (Geodon)

Unikaj również następujących ziół co najmniej na 48 godzin przed i po ceremonii:

St. Johns Wort (nie stosuj przez co najmniej 2 tygodnie)
Betel
Boswellia
Carrot seed
Chamomile
Curcumin
Dill seed
Ephedra
Fennel seed
Fo-Ti
Ginseng
Horny Goat Weed
Kanna
Kava
Kratom
Licorice Root
Nutmeg
Parsley seed
Rhodiola Rosea
Scotch Broom
Siberian Ginseng
Sinicuichi
Tumeric
Yerba Mate
Yohimbe

Stosowanie stymulantów w połączeniu z IMAO jest szczególnie niebezpieczne i potencjalnie może prowadzić do śmierci. Zażywanie kokainy, amfetaminy lub MDMA (ecstasy) może spowodować duży wzrost ciśnienia krwi, zwiększając ryzyko wystąpienia udaru i krwawienia śródczaszkowego. Stosowanie IMAO zwiększa prawdopodobieństwo przedawkowania kokainy, nawet przy zażyciu stosunkowo niewielkiej ilości narkotyku. (Zanotowano przypadek zgonu wynikającego z jednoczesnego stosowania Poganka rutowego (ruty syryjskiej) i kokainy. W literaturze medycznej odnotowano przypadki zgonów wynikające z jednoczesnego stosowania amfetaminy i leków aptecznych należących do grupy IMAO).

Stosowanie innych antagonistów serotoniny (SSRI) lub ich prekursorów w połączeniu z substancjami z grupy IMAO może spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego. Przypadki jego występowania są rzadkie, ale mogą prowadzić do śmierci. Głównym objawem zespołu serotoninowego może być mocny i długotrwały ból głowy. (Taki sam objaw daje też połączenie IMAO i tyraminy) i / lub wysoka gorączka (40 °C / 104 °F i więcej).

Pozostałe objawy zespołu serotoninowego mogą obejmować przyspieszenie akcji serca, dreszcze, potliwość, rozszerzenie źrenic, napady drgawkowe lub drżenie, nadaktywność lub wzmożone reakcje odruchowe, wzmożone burczenie jelit, wysokie ciśnienie krwi. Ciężki zespół serotoninowy może wywołać szok, delirium pobudzeniowe, sztywność i podwyższone napięcie mięśniowe oraz zaburzenia krzepnięcia krwi, krwawienia, a także prowadzić do niewydolności oddechowej, niewydolności nerek oraz skutkować napadami konwulsji. Objawy te mogą stanowić zagrożenie dla życia. Zespół serotoninowy może wystąpić nawet po upływie tygodni od zaprzestania przyjmowania leków z grupy SSRI i rozpoczęciu przyjmowania preparatów z grupy IMAO. Więcej informacji na temat zespołu serotoninowego na stronie: http://www.psychotropical.com/

Stosowanie innych leków z grupy IMAO wraz z Ayahuasca może skutkować wzrostem ciśnienia, napadami konwulsji, gorączką, zauważalną potliwością, pobudzeniem, delirium, dreszczami, śpiączką i zapaścią krążeniową.

Stosowanie 5-MEO-DMT z Ayahuasca lub zamiennikami preparatu może skutkować śmiercią. Udokumentowano przypadek zgonu wynikający z jednoczesnego stosowania 5-MEO-DMT z zamiennikiem Ayahuasca.

Zażywanie opiatów (opium, heroina, morfina, kodeina) lub barbituranów z lekami z grupy IMAO może potęgować działanie uspokajające i skutkować niewydolnością oddechową. Stosowanie IMAO w połączeniu z heroiną lub morfiną może teoretycznie wywołać efekty przedawkowania, nawet przy przyjęciu zwykłej dawki substancji narkotyku. Opium (palone lub pite jak herbata) jest szczególnie niebezpieczne w połączeniu z preparatami z grupy IMAO, ponieważ zawiera ono oprócz morfiny i kodeiny również inny aktywny alkaloid zwany tebainą, który w połączeniu z IMAO powodować może konwulsje i jest dodatkowo stymulantem (czytaj powyżej akapit o stymulantach). Tabletki przeciwbólowe wytwarzane z użyciem tebainy (buprenorfina, etoryna, oksykodon, oksymorfon, nalbufina, nalokson, naltrekson), powinny być traktowane, jako stwarzające wysokie zagrożenie w połączeniu z preparatami z grupy IMAO.

Spożywanie alkoholu w połączeniu z IMAO powodować może efekty uboczne w postaci dusznicy bolesnej (ból w klatce piersiowej), czy bóle głowy. Ból głowy może maskować lub być mylony z nadciśnieniem powstałym w wyniku interakcji z IMAO. IMAO może także nasilić uspokajający efekt działania alkoholu.

Stosowanie leków z grupy diuretyków w połączeniu z IMAO może spowodować większy od normalnego spadek ciśnienia krwi i zwiększenie stężenia krwi w moczu.

Stosowanie leków z znieczulających w połączeniu z IMAO może spotęgować lub zwiększyć ich działanie znieczulające.

Stosowanie leków nasennych lub uspokajanych (mocniejszych i słabszych) z IMAO może nasilić efekt uspokajający.

Spożywanie gałki muszkatołowej (w ilości powodującej efekty psychoaktywne) w połączeniu z IMAO może powodować niedociśnienie (niezwykle niskie ciśnienie krwi), szybkie bicie serca, utratę przytomności i potencjalnie zgon. 

Stosowanie leków rozszerzających naczynia krwionośne z Ayahuasca może powodować omdlenia (z niewielkim ryzykiem zakrztuszenia się i wymiotów) oraz wywołać subiektywne doświadczenie umierania, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Przyjęcie leków rozszerzających naczynia krwionośne rozszerzających naczynia krwionośne bezpośrednio po zażyciu Ayahuasca niesie z sobą ryzyko omdlenia i utraty przytomności.

Stosowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych w okresie dwóch tygodni od przyjęcia IMAO, spowodować może poważne efekty uboczne w tym: nagły atak gorączki, niezwykle wysokie ciśnienie krwi, konwulsje i śmierć.

Stosowanie fluoksetyny (Prozac) w okresie pięciu tygodni od przyjęcia IMAO, wywołać może wysoką gorączkę, sztywność, podniesienie ciśnienia krwi, zmiany umysłowe, splątanie i hipomanię.

Stosowanie amitryptaminy lub amoksypiny z IMAO może doprowadzić do hiperpireksji, upośledzonej koagulacji wewnątrznaczyniowej, konwulsji i zgonu.

Stosowanie benzedryny, benzfetaminy, desipraminy, desoksynu, deksedryny, dopamininy, efedryny (używanych w Marax, Quadrinal i w innych lekach na astmę), epinefryny, guanadrelu, guanetydyny, hydralazy, isoproterenolu, L-dopy, metaraminolu, metyldopy, mirtazaminy, norepinefryny oksymetazoliny, fendimetrazyny, fenterminy, fenylefryny, fenylopropanolaminy, pseudoefedryny, ritaliny lub wenlafaksyny z IMAO może wywołać nadciśnienie złośliwe (duży wzrost ciśnienia krwi), którego rezultatem może być krwawienie śródczaszkowe bądź udar.

Stosowanie leku Adderall razem z IMAO może skutkować podniesieniem temperatury ciała (hiperpireksja), poważnym wzrostem ciśnienia krwi (nadciśnienie złośliwe), konwulsjami i śpiączką. (Czytaj powyżej akapit o stymulantach).

Stosowanie bupropionu (Wellbutrin) w okresie dwóch tygodni od przyjęcia IMAO może spowodować poważne efekty uboczne, takie jak atak konwulsji.

Stosowanie buspironu (Buspar) z IMAO może doprowadzić do wzrostu ciśnienia krwi i wzmożonego efektu uspokajającego.

Stosowanie karbamazepiny (Tegretol) z IMAO może prowadzić do wystąpienia znacznie podniesionej temperatury ciała (hiperpireksja), spowodować drgawki lub nasilać ataki padaczkowe.

Stosowanie citalopramu z IMAO może skutkować ciężkimi, a czasami śmiertelnymi reakcjami, wliczając w to: wzrost ciśnienia krwi, hipertermię, sztywność i dysautonomię. Citaloprom powinien zostać odstawiony minimum dwa tygodnie przed zażyciem Ayahuasca.

Stosowanie klomipraminy w połączeniu z IMAO może powodować wysoką temperaturę (hiperpireksja), konwulsje, upośledzoną koagulację wewnątrznaczyniową i śmierć.

Stosowanie leków spowalniających pracę OUN razem z IMAO może spowodować wzmożone efekty działania przyjmowanych leków.

Stosowanie dezypraminy (Norpramin, Pertofrane) z IMAO może skutkować nadciśnieniem, atakiem hiperpireksji, upośledzoną koagulacją wewnątrznaczyniową konwulsjami i zgonem.

Stosowanie dekstrometorfanu (DXM), w ilości powodującej efekty psychoaktywne, w połączeniu z IMAO może skutkować pojawieniem się zespołu serotoninowego, niezwykle wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia złośliwego), wysokiej gorączki (hiperpireksji) i epizodów psychotycznych. Przy dużych dawkach efekty uboczne mogą okazać się śmiertelne.

Stosowanie dobutaminy z IMAO może powodować poważną reakcję nadciśnieniową.

Stosowanie doksepiny w połączeniu z IMAO może powodować hiperpyreksję, upośledzoną koagulację wewnątrznaczyniową, konwulsje i śmierć.

Stosowanie entakaponu z IMAO może zablokować działanie katabolicznego enzymu katecholo-O-metylotransferazy (COMT), powodując zatrzymanie rozkładu L-dopy do 3-O-metyldopy w obwodowym układzie nerwowym i w mózgu człowieka.

Stosowanie fenfluraminy w połączeniu z IMAO może wywołać gorączkę (hiperpirksję).

Stosowanie fluoksetyny lub fluwoksaminy razem z IMAO może spowodować poważne, a czasami śmiertelne efekty interakcji, takie jak: wzrost ciśnienia krwi, hipertermia, sztywność i dysautonomia. Substancje te powinny zostać odstawione na minimum dwa tygodnie przed zażyciem Ayahuasca.

Stosowanie epimedium wielkokwiatowego z IMAO może powodować poważne niedociśnienie (znaczące obniżenie ciśnienia krwi).

Stosowanie imipraminy razem z IMAO może powodować hiperpireksję, upośledzoną koagulację wewnątrznaczyniową konwulsje i zgon.

Stosowanie izoprenaliny z IMAO może powodować poważny wzrost ciśnienia tętniczego.

Stosowanie pieprzu metystynowego (Kava) z IMAO może powodować poważne niedociśnienie (znaczące obniżenie ciśnienia krwi).

Stosowanie lewodopy (L-dopy) z IMAO może zablokować działanie katabolicznego enzymu katecholo-O-metylotransferazy (COMT), powodując zatrzymanie rozkładu L-dopy do 3-O-metyldopy w obwodowym układzie nerwowym i w mózgu człowieka.

Stosowanie linezolidu z IMAO może wywołać zespół serotoninowy.

Stosowanie litu (Li) razem z IMAO może spowodować wystąpienie wysokiej gorączki (hiperpireksji) i wywołać objawy zespołu serotoninowego. (Patrz zespół serotoninowy powyżej).

Zastosowanie petydyny (Demerol) w połączeniu z aptecznym IMAO wywołało zgony po podaniu pojedynczej dawki. W wyniku interakcji pomiędzy substancjami może wystąpić natychmiastowy napad potliwości, zesztywnienia i nadciśnienie.

Stosowanie metaproterenolu lub innych beta-adrenergicznych leków rozszerzających oskrzela z IMAO może wywołać podniesienie ciśnienia krwi i szybkie bicie serca.

Stosowanie mirtazapiny (Remeron) z IMAO może powodować nadciśnienie.

Stosowanie leku nefazodon (Serzone) razem z IMAO może spowodować wystąpienie wysokiej gorączki (hiperpireksji).

Stosowanie paroksetyny (Paxil) razem z IMAO może spowodować poważne, a czasami śmiertelne efekty interakcji, takie jak: wzrost ciśnienia krwi, hipertermia, sztywność i dysautonomia. Substancje te powinny zostać odstawione na minimum dwa tygodnie przed zażyciem Ayahuasca.

Stosowanie sertraliny w połączeniu z IMAO może spowodować poważne, a czasami śmiertelne efekty interakcji, takie jak: wzrost ciśnienia krwi, hipertermia, sztywność i dysautonomia. Substancje te powinny zostać odstawione na minimum dwa tygodnie przed zażyciem Ayahuasca.

Stosowanie leku Temaril z IMAO może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia efektów ubocznych.

Stosowanie terfenadyny w połączeniu z IMAO może powodować wzrost stężenia IMAO we krwi.

Stosowanie teofiliny z IMAO może wywoływać szybkie bicie serca i uczucie niepokoju.

Stosowanie tolkaponu z IMAO może zablokować działanie katabolicznego enzymu katecholo-O-metylotransferazy (COMT), powodując zatrzymanie rozkładu L-dopy do 3-O-metyldopy w obwodowym układzie nerwowym i w mózgu człowieka.

Stosowanie trazodonu (Desyrel) w połączeniu z IMAO może spowodować atak wysokiej gorączki (hiperpireksji).

Stosowanie tryptofanu lub L-tryptofanu w połączeniu z IMAO może wywoływać zaburzenia orientacji, uczucie splątania, amnezję, delirium pobudzeniowe, zaburzenia pamięci, objawy hipomanii i dreszcze.

Stosowanie wenlafaksyny (Effexor) z IMAO może powodować nadciśnienie lub objawy zespołu serotoninowego.

Stosowanie zyprazydonu (Geodon) w połączeniu z IMAO może wywołać zespół serotoninowy.

Zastosowanie leku Zoloft (sertralina) w połączeniu z IMAO spowodowało zgony w wyniku wystąpienia zespołu serotoninowego. Dodatkowo możliwe jest wystąpienie gorączki, sztywności mięśniowej, objawów dysautonomii, delirium i śpiączki.

Specjalna informacja dotycząca diabetyków: IMAO może wpływać na poziom zapotrzebowania na insulinę lub na zmienić ilość leków przeciwcukrzycowych przyjmowanych przez chorego doustnie.

Przez jaki czas należy wystrzegać się przyjmowania substancji i leków wchodzących w interakcje z Ayahuasca przed i po zażyciu specyfiku?

Wszystko zależy od przyjmowanego leku / substancji. Mogą być to 24 godziny, a może być to 6 miesięcy. Dla środków dostępnych bez recepty (jak leki przeciwhistaminowe), 48 godzin jest czasem aż zanadto wystarczającym. Dla leków dostępnych na receptę typowym okresem jest czas od dwóch do sześciu tygodni. Ale w tym przypadku nie warto zgadywać. Warto zapytać się lekarza. Lekarz może jednakże nie znać specyfiki Ayahuasca. Należy go wtedy poinformować o zamiarze przyjęcia zwrotnego inhibitora monoaminooksydazy (IMAO). Niektórzy ludzie planujący wypicie Ayahuasca w kraju, w którym spożywanie Ayahuasca, jest zabronione, boją się, że lekarz zacznie ich wypytywać o pochodzenie substancji i dowie się w ten sposób o nielegalnym działaniu pacjenta. Trzeba jednak pamiętać, iż lekarza wiąże z pacjentem tajemnica lekarska, a każdy lekarz wolałby zapewne wiedzieć o wszystkich substancjach, jakie zażywają jego pacjenci. Bez względu na to, czy są one legalne czy też nie. Jeśli jednak twój lekarz uważa, że potrzebuje więcej informacji o Ayahuasca możesz skierować go / ją do tego wątku oraz do pozostałych źródeł informacji dostępnych na tym forum.

Konsultacja lekarska jest szczególnie istotna w przypadku zażywania Prozacu, Paxilu, Wellbutrinu, Effexoru, Zoloftu i innych antydepresantów, których działanie opiera się na regulacji poziomu serotoniny w organizmie (np. selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny –SSRI). Ponieważ poziom tych substancji w organizmie musi być obniżany stopniowo. Fluoksetyna (Prozac) potrzebuje ośmiu tygodni (56 dni) na zniknięcie z organizmu, a większość pozostałych leków z grupy SSRI, jest usuwanych w przeciągu 5 tygodni (35 dni).

źródło http://ayahuascasafety.org/?page_id=13